لیست پزشکان متخصص دندانپزشک ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
ارومیه
دکتر سمانه سلیم زاده دندانپزشک

دکتر سمانه سلیم زاده دکترا دندانپزشک
2095
ارومیه
:(

دکتر غلامرضا رستم زاده دکترا دندانپزشک
1382
ارومیه
دکتر چنگیز نعمانی سیدانی دندانپزشک

دکتر چنگیز نعمانی سیدانی دکترا دندانپزشک
1161
ارومیه
دکتر سعید فروزش دندانپزشک

دکتر سعید فروزش دکترا دندانپزشک
1166
ارومیه
دکتر محمد جودت دندانپزشک

دکتر محمد جودت دکترا دندانپزشک
1133
ارومیه
دکتر علی خرسندی دندانپزشک

دکتر علی خرسندی دکترا دندانپزشک
1129
ارومیه
دکتر جلال الدین جمشیدی میداندار دندانپزشک

دکتر جلال الدین جمشیدی میداندار دکترا دندانپزشک
1102
ارومیه
دکتر نسرین اسدی دندانپزشک

دکتر نسرین اسدی دکترا دندانپزشک
1013
ارومیه
دکتر سمیرا محمدیان دندانپزشک

دکتر سمیرا محمدیان دکترا دندانپزشک
988
ارومیه
دکتر سمیه سلیمانی دندانپزشک

دکتر سمیه سلیمانی دکترا دندانپزشک
963
ارومیه
:(

دکتر ایوب مولودی دکترا دندانپزشک
847
ارومیه
دکتر امین مولایی اصل دندانپزشک

دکتر امین مولایی اصل دکترا دندانپزشک
767
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان دندانپزشک بر حسب شهر