لیست پزشکان متخصص اطفال و کودکان ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
ارومیه
:(

دکتر ابراهیم ابراهیم پور متخصص اطفال و کودکان
2372
ارومیه
:(

دکتر رضا جهان سپاس متخصص اطفال و کودکان
1754
ارومیه
دکتر معصومه جعفری اطفال و کودکان

دکتر معصومه جعفری متخصص اطفال و کودکان
1549
ارومیه
:(

دکتر ایوب ابراهیمی متخصص اطفال و کودکان
1449
ارومیه
:(

دکتر نادر پاشاپور متخصص اطفال و کودکان
1356
ارومیه
:(

دکتر جلیل امیرزاده ایرانق متخصص اطفال و کودکان
1243
ارومیه
:(

دکتر شیرین پیری کهریز متخصص اطفال و کودکان
1209
ارومیه
:(

دکتر صمد جودی متخصص اطفال و کودکان
1051
ارومیه
:(

دکتر شهریار حامدی متخصص اطفال و کودکان
968
ارومیه
:(

دکتر حبیبه تهوری متخصص اطفال و کودکان
962
ارومیه
دکتر هاشم محمود زاده اطفال و کودکان

دکتر هاشم محمود زاده متخصص اطفال و کودکان
989
ارومیه
:(

دکتر بهرام کریمی متخصص اطفال و کودکان
893
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان اطفال و کودکان بر حسب شهر