لیست پزشکان متخصص پزشکی عمومی ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
ارومیه
بدون تصویر

دکتر کمال خادم وطن دکترا پزشکی عمومی
4210
ارومیه
بدون تصویر

دکتر کتایون معصومی حسینی آذر دکترا پزشکی عمومی
1162
ارومیه
بدون تصویر

دکتر عبداله ربانی دکترا پزشکی عمومی
1069
ارومیه
بدون تصویر

دکتر علی اکبری تابش دکترا پزشکی عمومی
1034
ارومیه
بدون تصویر

دکتر سیامک چراغی دکترا پزشکی عمومی
969
ارومیه
دکتر پیمان صانعی

دکتر پیمان صانعی دکترا پزشکی عمومی
950
ارومیه
دکتر رحیم صمدی

دکتر رحیم صمدی دکترا پزشکی عمومی
831
ارومیه
بدون تصویر

دکتر فرهاد مریدی دکترا پزشکی عمومی
713
ارومیه
بدون تصویر

دکتر علیرضا بنایی یگانه دکترا پزشکی عمومی
671
ارومیه
بدون تصویر

دکتر جعفر رعایت صنعتی دکترا پزشکی عمومی
650
ارومیه
بدون تصویر

دکتر محمدرضا نجفی دکترا پزشکی عمومی
661
ارومیه
بدون تصویر

دکتر محمدرضا عابد کیخانی دکترا پزشکی عمومی
575
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان پزشکی عمومی بر حسب شهر