دکتر پزشکی عمومی در ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
پزشک ویژه شوید

دکتر کمال خادم وطن دکترا پزشکی عمومی در ارومیه
3666

دکتر کتایون معصومی حسینی آذر دکترا پزشکی عمومی در ارومیه
980

دکتر عبداله ربانی دکترا پزشکی عمومی در ارومیه
907

دکتر علی اکبری تابش دکترا پزشکی عمومی در ارومیه
884

دکتر سیامک چراغی دکترا پزشکی عمومی در ارومیه
826

دکتر پیمان صانعی دکترا پزشکی عمومی در ارومیه
696

دکتر رحیم صمدی دکترا پزشکی عمومی در ارومیه
690

دکتر فرهاد مریدی دکترا پزشکی عمومی در ارومیه
670

دکتر جعفر رعایت صنعتی دکترا پزشکی عمومی در ارومیه
590

دکتر علیرضا بنایی یگانه دکترا پزشکی عمومی در ارومیه
588

دکتر محمدرضا نجفی دکترا پزشکی عمومی در ارومیه
574

دکتر محمدرضا عابد کیخانی دکترا پزشکی عمومی در ارومیه
526
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان پزشکی عمومی بر حسب شهر