لیست پزشکان متخصص پزشکی عمومی ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
ارومیه
:)

دکتر کتایون معصومی حسینی آذر دکترا پزشکی عمومی
1273
ارومیه
:)

دکتر عبداله ربانی دکترا پزشکی عمومی
1171
ارومیه
:)

دکتر علی اکبری تابش دکترا پزشکی عمومی
1151
ارومیه
دکتر پیمان صانعی پزشکی عمومی

دکتر پیمان صانعی دکترا پزشکی عمومی
1154
ارومیه
:)

دکتر سیامک چراغی دکترا پزشکی عمومی
1024
ارومیه
دکتر رحیم صمدی پزشکی عمومی

دکتر رحیم صمدی دکترا پزشکی عمومی
888
ارومیه
:)

دکتر فرهاد مریدی دکترا پزشکی عمومی
744
ارومیه
:)

دکتر علیرضا بنایی یگانه دکترا پزشکی عمومی
701
ارومیه
:)

دکتر محمدرضا نجفی دکترا پزشکی عمومی
713
ارومیه
:)

دکتر جعفر رعایت صنعتی دکترا پزشکی عمومی
682
ارومیه
:)

دکتر محمدرضا عابد کیخانی دکترا پزشکی عمومی
603
ارومیه
:)

دکتر علی اکبری دکترا پزشکی عمومی
528
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان پزشکی عمومی بر حسب شهر