لیست پزشکان متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
ارومیه
دکتر رضا ثمره ای گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن

دکتر رضا ثمره ای متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
13003
ارومیه
دکتر عطا رادمرد گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن

دکتر عطا رادمرد متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
8075
ارومیه
دکتر ابراهیم شیرزاده گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن

دکتر ابراهیم شیرزاده متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
3846
ارومیه
:(

دکتر هادی غلامی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
3444
ارومیه
دکتر محمدباقر علی پور گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن

دکتر محمدباقر علی پور متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
627
ارومیه
دکتر ولی علی کوهی گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن

دکتر ولی علی کوهی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
675
ارومیه
دکتر حسن لطیفی نای بین گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن

دکتر حسن لطیفی نای بین متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
573
ارومیه
:(

دکتر لاله صنیعی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
536
ارومیه
دکتر سیامک خوبهی گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن

دکتر سیامک خوبهی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
283
ارومیه
دکتر احمد پرورش گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن

دکتر احمد پرورش متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
220
ارومیه
دکتر یوسف کاملی گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن

دکتر یوسف کاملی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
164
ارومیه
دکتر قاسم ملکی نژاد گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن

دکتر قاسم ملکی نژاد متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
162
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن بر حسب شهر