لیست مراکز سونوگرافی ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
ارومیه
دکتر سیاوش نوری رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر سیاوش نوری متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
پزشک پیشنهادی
ارومیه
دکتر لیلا شهریار فر رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر لیلا شهریار فر متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
5606
ارومیه
دکتر طاهر زبیری رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر طاهر زبیری متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
4550
ارومیه
دکتر شاهین جمسا رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر شاهین جمسا متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
3537
ارومیه
دکتر سیمین رهبر سعادتی رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر سیمین رهبر سعادتی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
2188
ارومیه
دکتر شهین ملکی رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر شهین ملکی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
1542
ارومیه
دکتر مجید شکرفروش رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر مجید شکرفروش متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
1449
ارومیه
دکتر عیسی یکانی رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر عیسی یکانی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
1222
ارومیه
دکتر حمید پی رزم رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر حمید پی رزم متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
946
ارومیه
:(

دکتر عبداله رازبان متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
854
ارومیه
دکتر فرناز حافظ قرآن رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر فرناز حافظ قرآن متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
815
ارومیه
دکتر حسن محمودزاده پورناکی رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر حسن محمودزاده پورناکی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
729
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی بر حسب شهر