لیست مراکز سونوگرافی و رادیولوژی ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
ارومیه
دکتر سیاوش نوری رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر سیاوش نوری متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
پزشک پیشنهادی
ارومیه
دکتر لیلا شهریار فر رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر لیلا شهریار فر متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
6676
ارومیه
دکتر طاهر زبیری رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر طاهر زبیری متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
5525
ارومیه
دکتر شاهین جمسا رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر شاهین جمسا متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
4239
ارومیه
دکتر سیمین رهبر سعادتی رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر سیمین رهبر سعادتی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
2647
ارومیه
دکتر شهین ملکی رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر شهین ملکی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
1773
ارومیه
دکتر مجید شکرفروش رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر مجید شکرفروش متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
1736
ارومیه
دکتر عیسی یکانی رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر عیسی یکانی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
1476
ارومیه
دکتر حمید پی رزم رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر حمید پی رزم متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
1126
ارومیه
:(

دکتر عبداله رازبان متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
912
ارومیه
دکتر فرناز حافظ قرآن رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر فرناز حافظ قرآن متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
909
ارومیه
دکتر حسن محمودزاده پورناکی رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر حسن محمودزاده پورناکی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
853
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی بر حسب شهر