7 اردیبهشت 1396 - ساعت : 7:45
ساسان توانا
فوق تخصص بيماريهاي ريه
تهران - تهران
دکتر ساسان توانا

خليل انصارين
فوق تخصص بيماريهاي ريه
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر خليل انصارين

اسماعيل ايدني
فوق تخصص بيماريهاي ريه
خوزستان - اهواز
دکتر اسماعيل ايدني

جعفر اصلاني
فوق تخصص بيماريهاي ريه
تهران - تهران
دکتر جعفر اصلاني

علي فريد عماد
فوق تخصص بيماريهاي ريه
فارس - شيراز
دکتر علي فريد عماد

نادر رضايي
فوق تخصص بيماريهاي ريه
تهران - تهران
دکتر نادر رضايي

حشمت اله توکل
فوق تخصص بيماريهاي ريه
خوزستان - اهواز
دکتر حشمت اله توکل

عليرضا ثابت پور
فوق تخصص بيماريهاي ريه
تهران - تهران
دکتر عليرضا ثابت پور

علي معيني
فوق تخصص بيماريهاي ريه
کرمانشاه -  کرمانشاه
دکتر علي معيني

بابک امرا
متخصص بيماريهاي ريه
اصفهان - اصفهان
دکتر بابک امرا

حميد سهراب پور
متخصص بيماريهاي ريه
تهران - تهران
دکتر حميد سهراب پور

عليرضا محجوب
فوق تخصص بيماريهاي ريه
البرز - کرج
پزشک در سامانه عضو استدکتر عليرضا محجوب
لیست پزشکان بيماريهاي ريه بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم