لیست پزشکان متخصص جراحی روده بزرگ (کولورکتال)

آدرس و تلفن مطب پزشکان جراحی روده بزرگ (کولورکتال)

بهترین دکتر متخصص جراحی روده بزرگ (کولورکتال)

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
تهران
دکتر بهار محجوبی

دکتر بهار محجوبی فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
37150
تهران
دکتر سعید درخشانی

دکتر سعید درخشانی فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
20469
تهران
دکتر فخری السادات انارکی فیروز

دکتر فخری السادات انارکی فیروز فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
14563
تهران
بدون تصویر

دکتر روبیک به بو فوق تخصص جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
13172
تهران
دکتر رضوان میرزایی

دکتر رضوان میرزایی فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
10084
شهریار
دکتر آزیتا بیجاری

دکتر آزیتا بیجاری فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
7645
تهران
دکتر سید محسن تولیت کاشانی

دکتر سید محسن تولیت کاشانی فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
6517
تهران
دکتر محمد صادق فاضلی

دکتر محمد صادق فاضلی فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
5303
شیراز
دکتر مهدی تهمتن

دکتر مهدی تهمتن فوق تخصص جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
1799
شیراز
دکتر سعید یزدانی

دکتر سعید یزدانی فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
1440
تهران
دکتر مهدی فشارکی زاده

دکتر مهدی فشارکی زاده فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
586
شیراز
دکتر احمد ایزدپناه

دکتر احمد ایزدپناه فوق تخصص جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
480
لیست پزشکان جراحی روده بزرگ (کولورکتال) بر حسب شهر
لیست پزشکان بر حسب تخصص