6 خرداد 1396 - ساعت : 22:7

دکتر سيد بهمن قادريان

فوق تخصص غدد درون ريز و متابوليسم (اندوکرينولوژي)

خوزستان - اهواز
دکتر سيد بهمن قادريان

دکتر محسن خوش نيت نيکو

فوق تخصص غدد درون ريز و متابوليسم (اندوکرينولوژي)

تهران - تهران
دکتر محسن خوش نيت نيکو

دکتر فريدون عزيزي

فوق تخصص غدد درون ريز و متابوليسم (اندوکرينولوژي)

تهران - تهران
دکتر فريدون عزيزي

دکتر علي رباني

فوق تخصص غدد درون ريز و متابوليسم (اندوکرينولوژي)

تهران - تهران
دکتر علي رباني

دکتر شهرام حدادي نژاد

فوق تخصص غدد درون ريز و متابوليسم (اندوکرينولوژي)

البرز - کرج
دکتر شهرام حدادي نژاد

دکتر کارون شاه ابراهيمي

فوق تخصص غدد درون ريز و متابوليسم (اندوکرينولوژي)

کرمانشاه -  کرمانشاه
دکتر کارون شاه ابراهيمي

دکتر آريا ستوده

فوق تخصص غدد درون ريز و متابوليسم (اندوکرينولوژي)

تهران - تهران
دکتر آريا ستوده

دکتر حاجيه بي بي شهبازيان

فوق تخصص غدد درون ريز و متابوليسم (اندوکرينولوژي)

خوزستان - اهواز
دکتر حاجيه بي بي شهبازيان

دکتر حسين معين توکلي

فوق تخصص غدد درون ريز و متابوليسم (اندوکرينولوژي)

همدان -  همدان
دکتر حسين معين توکلي

دکتر فاطمه اصفهانيان

فوق تخصص غدد درون ريز و متابوليسم (اندوکرينولوژي)

تهران - تهران
دکتر فاطمه اصفهانيان

دکتر حسن رضوانيان

فوق تخصص غدد درون ريز و متابوليسم (اندوکرينولوژي)

اصفهان - اصفهان
دکتر حسن رضوانيان

دکتر شهرام علمداري

فوق تخصص غدد درون ريز و متابوليسم (اندوکرينولوژي)

تهران - تهران
دکتر شهرام علمداري
لیست پزشکان بر حسب تخصص :
لیست پزشکان غدد درون ريز و متابوليسم (اندوکرينولوژي) بر حسب شهر :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم