6 خرداد 1396 - ساعت : 22:4

دکتر محمد اسماعيل اکبري

فوق تخصص خون و سرطان بالغين (انکولوژي)

تهران - تهران
دکتر محمد اسماعيل اکبري

دکتر اردشير قوام زاده

فوق تخصص خون و سرطان بالغين (انکولوژي)

تهران - تهران
دکتر اردشير قوام زاده

دکتر حميد رضواني

فوق تخصص خون و سرطان بالغين (انکولوژي)

تهران - تهران
دکتر حميد رضواني

دکتر فاضل الهي

فوق تخصص خون و سرطان بالغين (انکولوژي)

تهران - تهران
دکتر فاضل الهي

دکتر حسين رحيمي

فوق تخصص خون و سرطان بالغين (انکولوژي)

خراسان رضوي - مشهد
دکتر حسين رحيمي

دکتر علي اصفهاني

فوق تخصص خون و سرطان بالغين (انکولوژي)

آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر علي اصفهاني

دکتر علي شهرياري احمدي

فوق تخصص خون و سرطان بالغين (انکولوژي)

تهران - تهران
دکتر علي شهرياري احمدي

دکتر غلامرضا توگه

فوق تخصص خون و سرطان بالغين (انکولوژي)

تهران - تهران
دکتر غلامرضا توگه

دکتر بابک بهار

فوق تخصص خون و سرطان بالغين (انکولوژي)

تهران - تهران
دکتر بابک بهار

دکتر مهران حسين زاده

فوق تخصص خون و سرطان بالغين (انکولوژي)

خوزستان - اهواز
دکتر مهران حسين زاده

دکتر سيد ضياء الدين لطيف زاده

فوق تخصص خون و سرطان بالغين (انکولوژي)

تهران - تهران
دکتر سيد ضياء الدين لطيف زاده

دکتر ماني رمزي

فوق تخصص خون و سرطان بالغين (انکولوژي)

فارس - شيراز
دکتر ماني رمزي
لیست پزشکان بر حسب تخصص :
لیست پزشکان خون و سرطان بالغين (انکولوژي) بر حسب شهر :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم