4 اردیبهشت 1396 - ساعت : 6:5
حسن رضا محمدي
متخصص جراح مغز و اعصاب
تهران - تهران
دکتر حسن رضا محمدي

گيو شريفي
متخصص جراح مغز و اعصاب
تهران - تهران
دکتر گيو شريفي

سعيد ابريشم کار
متخصص جراح مغز و اعصاب
اصفهان - اصفهان
دکتر سعيد ابريشم کار

علي اصغر هنرمند
متخصص جراح مغز و اعصاب
خوزستان - اهواز
دکتر علي اصغر هنرمند

رضا ملاحسيني
متخصص جراح مغز و اعصاب
تهران - تهران
دکتر رضا ملاحسيني

سيد محمود طباطبايي
متخصص جراح مغز و اعصاب
تهران - تهران
دکتر سيد محمود طباطبايي

ايرج لطفي نيا
متخصص جراح مغز و اعصاب
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر ايرج لطفي نيا

افشين اسدي
متخصص جراح مغز و اعصاب
تهران - تهران
دکتر افشين اسدي

فيروز صالح پور
متخصص جراح مغز و اعصاب
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر فيروز صالح پور

صالح رصرص
متخصص جراح مغز و اعصاب
خوزستان - اهواز
دکتر صالح رصرص

رحيم رويين تن
متخصص جراح مغز و اعصاب
تهران - تهران
دکتر رحيم رويين تن

خداکرم رستگار
متخصص جراح مغز و اعصاب
تهران - تهران
دکتر خداکرم رستگار
لیست پزشکان جراح مغز و اعصاب بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم