3 اردیبهشت 1396 - ساعت : 22:16
مصطفي سلطان سنجري
فوق تخصص چشم پزشک
تهران - تهران
دکتر مصطفي سلطان سنجري

محسن فروردين جهرمي
متخصص چشم پزشک
فارس - شيراز
دکتر محسن فروردين جهرمي

محمد قريشي
متخصص چشم پزشک
اصفهان - اصفهان
دکتر محمد قريشي

عبدالرحيم بغدادي
متخصص چشم پزشک
تهران - تهران
دکتر عبدالرحيم بغدادي

محمودرضا پناهي بزاز
متخصص چشم پزشک
خوزستان - اهواز
دکتر محمودرضا پناهي بزاز

آزاده فرحي
متخصص چشم پزشک
تهران - تهران
دکتر آزاده فرحي

محمدرضا صداقت
متخصص چشم پزشک
خراسان رضوي - مشهد
دکتر محمدرضا صداقت

اردشير پاپي
متخصص چشم پزشک
تهران - تهران
دکتر اردشير پاپي

بيژن بيژن زاده
متخصص چشم پزشک
خوزستان - اهواز
دکتر بيژن بيژن زاده

عليرضا زندي
متخصص چشم پزشک
اصفهان - اصفهان
دکتر عليرضا زندي

حميد خاکشور
متخصص چشم پزشک
خراسان رضوي - مشهد
دکتر حميد خاکشور

عليرضا هدايت فر
متخصص چشم پزشک
تهران - تهران
دکتر عليرضا هدايت فر
لیست پزشکان چشم پزشک بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم