مراکز فیزیوتراپی خوب

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
دکتر رحیمی - قرنیه در بندرعباس
تهران
دکتر امین نوروزی فشخامی فیزیوتراپی
دکتر امین نوروزی فشخامی دکترای تخصصی فیزیوتراپی
32853
اهواز
دکتر محمدجعفر شاطرزاده یزدی فیزیوتراپی
دکتر محمدجعفر شاطرزاده یزدی دکترای تخصصی فیزیوتراپی
9152
دکتر امیررضا آفتابی حسین فیزیوتراپی
امیررضا آفتابی حسین کارشناس فیزیوتراپی
10713
اهواز
دکتر فاطمه اورکی فیزیوتراپی
دکتر فاطمه اورکی متخصص فیزیوتراپی
7033
مشهد
دکتر محمدحسین خباز کبابی فیزیوتراپی
محمدحسین خباز کبابی کارشناس فیزیوتراپی
6356
اهواز
دکتر شاهین گوهرپی فیزیوتراپی
دکتر شاهین گوهرپی متخصص فیزیوتراپی
5115
تهران
دکتر سارا طاهریان فیزیوتراپی
سارا طاهریان کارشناس فیزیوتراپی
4348
تهران
دکتر عارف سعیدی عصبی عضلانی (نوروماسکولار)
دکتر عارف سعیدی دکترای تخصصی عصبی عضلانی (نوروماسکولار)
4282
اهواز
دکتر محمد پوراعتضاد فیزیوتراپی
دکتر محمد پوراعتضاد دکترای تخصصی فیزیوتراپی
32800
مشهد
دکتر زهرا عباسی فیزیوتراپی
زهرا عباسی کارشناس فیزیوتراپی
2948
تهران
:)
محمدرضا دیانی کارشناس فیزیوتراپی
2475
اهواز
دکتر حسین دشت بزرگ فیزیوتراپی
دکتر حسین دشت بزرگ متخصص فیزیوتراپی
1763

لیست پزشکان فیزیوتراپی

لیست پزشکان بر حسب تخصص

صبــر کنید