4 خرداد 1396 - ساعت : 22:36

دکتر امين نوروزي فشخامي

دکتراي تخصصي فيزيوتراپي

تهران - تهران
دکتر امين نوروزي فشخامي

دکتر محمدجعفر شاطرزاده يزدي

دکتراي تخصصي فيزيوتراپي

خوزستان - اهواز
دکتر محمدجعفر شاطرزاده يزدي

دکتر محمدحسين خباز کبابي

کارشناس فيزيوتراپي

خراسان رضوي - مشهد
دکتر محمدحسين خباز کبابي

دکتر شاهين گوهرپي

متخصص فيزيوتراپي

خوزستان - اهواز
دکتر شاهين گوهرپي

دکتر محمدرضا دياني

کارشناس فيزيوتراپي

تهران - تهران
دکتر محمدرضا دياني

دکتر محمد پوراعتضاد

دکتراي تخصصي فيزيوتراپي

خوزستان - اهواز
پزشک در سامانه عضو استدکتر محمد پوراعتضاد

دکتر زهرا عباسي

کارشناس فيزيوتراپي

خراسان رضوي - مشهد
دکتر زهرا عباسي

دکتر حسين دشت بزرگ

متخصص فيزيوتراپي

خوزستان - اهواز
دکتر حسين دشت بزرگ

دکتر حميد آزاده

کارشناس ارشد فيزيوتراپي

اصفهان - اصفهان
دکتر حميد آزاده

دکتر سيده سميرا طباطبايي

کارشناس فيزيوتراپي

تهران - تهران
دکتر سيده سميرا طباطبايي

دکتر سيد محسن ميربد

کارشناس فيزيوتراپي

اصفهان - اصفهان
دکتر سيد محسن ميربد

دکتر عليرضا دولت خواه

کارشناس فيزيوتراپي

خوزستان - رامهرمز
دکتر عليرضا دولت خواه
لیست پزشکان بر حسب تخصص :
لیست پزشکان فيزيوتراپي بر حسب شهر :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم