لیست مراکز فیزیوتراپی

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
تهران
دکتر محمدامین منافی فیزیوتراپی

دکتر محمدامین منافی دکترای تخصصی فیزیوتراپی
پزشک پیشنهادی
تهران
دکتر امین نوروزی فشخامی فیزیوتراپی

دکتر امین نوروزی فشخامی دکترای تخصصی فیزیوتراپی
30860
اهواز
دکتر محمدجعفر شاطرزاده یزدی فیزیوتراپی

دکتر محمدجعفر شاطرزاده یزدی دکترای تخصصی فیزیوتراپی
8278
دکتر امیررضا آفتابی حسین فیزیوتراپی

امیررضا آفتابی حسین کارشناس فیزیوتراپی
9468
اهواز
دکتر فاطمه اورکی فیزیوتراپی

دکتر فاطمه اورکی متخصص فیزیوتراپی
6794
مشهد
دکتر محمدحسین خباز کبابی فیزیوتراپی

محمدحسین خباز کبابی کارشناس فیزیوتراپی
5842
تهران
دکتر سارا طاهریان فیزیوتراپی

سارا طاهریان کارشناس فیزیوتراپی
4093
اهواز
دکتر شاهین گوهرپی فیزیوتراپی

دکتر شاهین گوهرپی متخصص فیزیوتراپی
4533
تهران
دکتر عارف سعیدی عصبی عضلانی (نوروماسکولار)

دکتر عارف سعیدی دکترای تخصصی عصبی عضلانی (نوروماسکولار)
3613
اهواز
دکتر محمد پوراعتضاد فیزیوتراپی

دکتر محمد پوراعتضاد دکترای تخصصی فیزیوتراپی
30700
مشهد
دکتر زهرا عباسی فیزیوتراپی

زهرا عباسی کارشناس فیزیوتراپی
2568
تهران
:(

محمدرضا دیانی کارشناس فیزیوتراپی
2201
لیست پزشکان فیزیوتراپی بر حسب شهر
لیست پزشکان بر حسب تخصص