لیست مراکز فیزیوتراپی سمنان

آدرس و تلفن مراکز فیزیوتراپی سمنان

بهترین مراکز فیزیوتراپی سمنان

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر

دکتر شهرزاد آتش زای کارشناس ارشد فیزیوتراپی در سمنان
87

دکتر یوسف اسفندیاری کارشناس فیزیوتراپی در سمنان
61

دکتر امیرهوشنگ بختیاری داویجانی کارشناس ارشد فیزیوتراپی در سمنان
60

دکتر سلیمه محمودی کارشناس فیزیوتراپی در سمنان
59

دکتر الهام فاطمی کارشناس فیزیوتراپی در سمنان
56

دکتر معصومه اکرمی کارشناس فیزیوتراپی در سمنان
50
لیست پزشکان سمنان بر حسب تخصص
لیست پزشکان فیزیوتراپی بر حسب شهر