لیست مراکز فیزیوتراپی سمنان

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان سمنان
سمنان
دکتر شهرزاد آتش زای فیزیوتراپی

شهرزاد آتش زای کارشناس ارشد فیزیوتراپی
293
سمنان
دکتر الهام فاطمی فیزیوتراپی

الهام فاطمی کارشناس فیزیوتراپی
182
سمنان
دکتر یوسف اسفندیاری فیزیوتراپی

یوسف اسفندیاری کارشناس فیزیوتراپی
177
سمنان
دکتر سلیمه محمودی فیزیوتراپی

سلیمه محمودی کارشناس فیزیوتراپی
149
سمنان
دکتر امیرهوشنگ بختیاری داویجانی فیزیوتراپی

امیرهوشنگ بختیاری داویجانی کارشناس ارشد فیزیوتراپی
129
سمنان
دکتر معصومه اکرمی فیزیوتراپی

معصومه اکرمی کارشناس فیزیوتراپی
112
لیست پزشکان سمنان بر حسب تخصص
لیست پزشکان فیزیوتراپی بر حسب شهر