لیست مراکز فیزیوتراپی سمنان

آدرس و تلفن مراکز فیزیوتراپی سمنان

بهترین مراکز فیزیوتراپی سمنان

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان سمنان
سمنان
دکتر شهرزاد آتش زای

شهرزاد آتش زای کارشناس ارشد فیزیوتراپی
185
سمنان
دکتر یوسف اسفندیاری

یوسف اسفندیاری کارشناس فیزیوتراپی
125
سمنان
دکتر الهام فاطمی

الهام فاطمی کارشناس فیزیوتراپی
112
سمنان
دکتر سلیمه محمودی

سلیمه محمودی کارشناس فیزیوتراپی
99
سمنان
دکتر امیرهوشنگ بختیاری داویجانی

امیرهوشنگ بختیاری داویجانی کارشناس ارشد فیزیوتراپی
99
سمنان
دکتر معصومه اکرمی

معصومه اکرمی کارشناس فیزیوتراپی
86
لیست پزشکان سمنان بر حسب تخصص
لیست پزشکان فیزیوتراپی بر حسب شهر