4 اردیبهشت 1396 - ساعت : 5:58
علي بابايي زاد
دکترا روان درماني و روانشناس باليني
تهران - تهران
دکتر علي بابايي زاد

بهزاد تريوه
متخصص روان درماني و روانشناس باليني
تهران - تهران
پزشک در سامانه عضو استدکتر بهزاد تريوه

سيدمرتضي ضيابخش
متخصص روان درماني و روانشناس باليني
البرز - کرج
دکتر سيدمرتضي ضيابخش

سوسن طهرانيان
متخصص روان درماني و روانشناس باليني
تهران - تهران
دکتر سوسن طهرانيان

نرگس خداخاني
کارشناس ارشد روان درماني و روانشناس باليني
تهران - تهران
دکتر نرگس خداخاني

ماندانا شعبان
دکتراي تخصصي روان درماني و روانشناس باليني
تهران - تهران
پزشک در سامانه عضو استدکتر ماندانا شعبان

پروانه حدادي
دکتراي تخصصي روان درماني و روانشناس باليني
تهران - تهران
دکتر پروانه حدادي

طيبه زندي پور
متخصص روان درماني و روانشناس باليني
تهران - تهران
دکتر طيبه زندي پور

پريوش نريماني
متخصص روان درماني و روانشناس باليني
تهران - تهران
دکتر پريوش نريماني

سعيد سمندري نجف آبادي
کارشناس روان درماني و روانشناس باليني
اصفهان - نجف آباد
دکتر سعيد سمندري نجف آبادي

شهرزاد حسني
کارشناس روان درماني و روانشناس باليني
مرکزي - اراک
دکتر شهرزاد حسني

زينب نجار
کارشناس روان درماني و روانشناس باليني
تهران - تهران
دکتر زينب نجار
لیست پزشکان روان درماني و روانشناس باليني بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم