لیست پزشکان متخصص روان درمانی و روانشناس بالینی تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تبریز
تبریز
:(

دکتر مجید محمود علیلو دکترای تخصصی روان درمانی و روانشناس بالینی
522
تبریز
:(

دکتر محمد بخت آور دکترای تخصصی روان درمانی و روانشناس بالینی
1288
تبریز
:(

دکتر ژاله فرتاش دکترا روان درمانی و روانشناس بالینی
283
تبریز
:(

امینه علیزاده کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی
187
تبریز
:(

نعیمه محب کارشناس روان درمانی و روانشناس بالینی
167
تبریز
:(

دکتر عیسی حکمتی دکترای تخصصی روان درمانی و روانشناس بالینی
164
تبریز
:(

دکتر حسین رنجبر شایان دکترای تخصصی روان درمانی و روانشناس بالینی
135
تبریز
:(

پناه علی حسین زاده کارشناس روان درمانی و روانشناس بالینی
139
تبریز
:(

فاطمه عظیمی کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی
87
تبریز
:(

نگار جنگجو کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی
99
تبریز
:(

پرستو امیری کارشناس روان درمانی و روانشناس بالینی
69
تبریز
:(

امید روحانی کارشناس روان درمانی و روانشناس بالینی
61
لیست پزشکان تبریز بر حسب تخصص
لیست پزشکان روان درمانی و روانشناس بالینی بر حسب شهر