مطب پزشکان متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست) در تبریز

آدرس و تلفن مطب پزشکان جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست) در تبریز

بهترین دکتر جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست) در تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر

دکتر علی ذوالفقاری متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست) در تبریز
14406

دکتر سید کاظم مداین شیشوان متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست) در تبریز
10937

دکتر امیرعلی جواهری پور متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست) در تبریز
10729

دکتر افشار زمردی متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست) در تبریز
6980

دکتر حسن حسن زاده متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست) در تبریز
6815

دکتر داود نوری زاده متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست) در تبریز
5113

دکتر حسین زعفرانی متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست) در تبریز
4661

دکتر علی غفارلو متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست) در تبریز
3876

دکتر محمد حیدرلو متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست) در تبریز
3775

دکتر یداله احمدی عصر بدر متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست) در تبریز
3599

دکتر نادر طبقچی عزتی متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست) در تبریز
2662

دکتر یداله سزاوار متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست) در تبریز
2548
لیست پزشکان تبریز بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست) بر حسب شهر