لیست پزشکان متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست) تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تبریز
تبریز
دکتر علی ذوالفقاری جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)

دکتر علی ذوالفقاری متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)
19048
تبریز
دکتر امیرعلی جواهری پور جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)

دکتر امیرعلی جواهری پور متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)
13471
تبریز
دکتر سید کاظم مداین شیشوان جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)

دکتر سید کاظم مداین شیشوان متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)
12538
تبریز
:(

دکتر حسن حسن زاده متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)
8824
تبریز
:(

دکتر افشار زمردی متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)
8385
تبریز
دکتر فرزاد کاکایی پیوند کلیه

دکتر فرزاد کاکایی فلوشیپ تخصصی پیوند کلیه
7214
تبریز
:(

دکتر داود نوری زاده متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)
5797
تبریز
:(

دکتر حسین زعفرانی متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)
5814
تبریز
دکتر محمد حیدرلو جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)

دکتر محمد حیدرلو متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)
4786
تبریز
دکتر علی غفارلو جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)

دکتر علی غفارلو متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)
4425
تبریز
دکتر یداله احمدی عصر بدر جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)

دکتر یداله احمدی عصر بدر متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)
4286
تبریز
دکتر یداله سزاوار جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)

دکتر یداله سزاوار متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)
3113
لیست پزشکان تبریز بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست) بر حسب شهر