لیست مراکز سونوگرافی تبریز

آدرس و تلفن مراکز سونوگرافی تبریز

بهترین مراکز سونوگرافی تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر

دکتر مهناز رنجکش متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در تبریز
1802

دکتر غزال عابدینی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در تبریز
808

دکتر علیرضا بابالو متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در تبریز
386

دکتر یلدا اصغری کلیبر متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در تبریز
201

دکتر محمدکاظم طرزمنی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در تبریز
170

دکتر سیمین جدیان متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در تبریز
174

دکتر مینا رهنمای توحیدی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در تبریز
118

دکتر داریوش مقینان متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در تبریز
100

دکتر نرگس سبحانی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در تبریز
80

دکتر شهین حاتمی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در تبریز
81

دکتر محمدحسین دقیقی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در تبریز
77

دکتر پروین شکوری پرتوی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در تبریز
88
لیست پزشکان تبریز بر حسب تخصص
لیست پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی بر حسب شهر