لیست مراکز سونوگرافی تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تبریز
تبریز
دکتر مهناز رنجکش رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر مهناز رنجکش متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
2529
تبریز
دکتر علیرضا بابالو رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر علیرضا بابالو متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
1722
تبریز
:(

دکتر غزال عابدینی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
1034
تبریز
دکتر یلدا اصغری کلیبر رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر یلدا اصغری کلیبر متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
1084
تبریز
دکتر محمدکاظم طرزمنی رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر محمدکاظم طرزمنی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
855
تبریز
دکتر سیمین جدیان رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر سیمین جدیان متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
531
تبریز
دکتر مینا رهنمای توحیدی رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر مینا رهنمای توحیدی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
303
تبریز
دکتر نرگس سبحانی رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر نرگس سبحانی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
226
تبریز
دکتر پروین شکوری پرتوی رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر پروین شکوری پرتوی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
237
تبریز
دکتر داریوش مقینان رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر داریوش مقینان متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
228
تبریز
دکتر محمدحسین دقیقی رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر محمدحسین دقیقی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
207
تبریز
:(

دکتر شهین حاتمی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
197
لیست پزشکان تبریز بر حسب تخصص
لیست پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی بر حسب شهر