4 اردیبهشت 1396 - ساعت : 5:57
ناصر سيم فروش
متخصص جراح کليه - مجاري ادرار و تناسلي (اورولوژيست)
تهران - تهران
دکتر ناصر سيم فروش

حسين شاهرخ
متخصص جراح کليه - مجاري ادرار و تناسلي (اورولوژيست)
تهران - تهران
دکتر حسين شاهرخ

داريوش مرزباني
متخصص جراح کليه - مجاري ادرار و تناسلي (اورولوژيست)
البرز - کرج
دکتر داريوش مرزباني

فرشيد پور رضا
متخصص جراح کليه - مجاري ادرار و تناسلي (اورولوژيست)
گيلان - رشت
دکتر فرشيد پور رضا

رضا مهدوي زفرقندي
متخصص جراح کليه - مجاري ادرار و تناسلي (اورولوژيست)
خراسان رضوي - مشهد
دکتر رضا مهدوي زفرقندي

منوچهر سيروس کبيري
متخصص جراح کليه - مجاري ادرار و تناسلي (اورولوژيست)
تهران - تهران
دکتر منوچهر سيروس کبيري

حيات ممبيني
متخصص جراح کليه - مجاري ادرار و تناسلي (اورولوژيست)
خوزستان - اهواز
دکتر حيات ممبيني

اسماعيل موسي پور
متخصص جراح کليه - مجاري ادرار و تناسلي (اورولوژيست)
خوزستان - اهواز
دکتر اسماعيل موسي پور

سيد کاظم مداين شيشوان
متخصص جراح کليه - مجاري ادرار و تناسلي (اورولوژيست)
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر سيد کاظم مداين شيشوان

رباب مقصودي
متخصص جراح کليه - مجاري ادرار و تناسلي (اورولوژيست)
تهران - تهران
دکتر رباب مقصودي

محمدعلي امير زرگر
متخصص جراح کليه - مجاري ادرار و تناسلي (اورولوژيست)
همدان -  همدان
دکتر محمدعلي امير زرگر

اميرعلي جواهري پور
متخصص جراح کليه - مجاري ادرار و تناسلي (اورولوژيست)
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر اميرعلي جواهري پور
لیست پزشکان جراح کليه - مجاري ادرار و تناسلي (اورولوژيست) بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم