7 اردیبهشت 1396 - ساعت : 7:40
نادر عليرضالو
کارشناس کار درماني ( ارگوتراپيست )
تهران - تهران
دکتر نادر عليرضالو

آيدا راوريان
کارشناس ارشد کار درماني ( ارگوتراپيست )
تهران - تهران
پزشک در سامانه عضو استدکتر آيدا راوريان

زهرا شورياني
کارشناس کار درماني ( ارگوتراپيست )
تهران - اسلام شهر
دکتر زهرا شورياني

بهاره عباسي
کارشناس کار درماني ( ارگوتراپيست )
-
دکتر بهاره عباسي
لیست پزشکان کار درماني ( ارگوتراپيست ) بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم