7 اردیبهشت 1396 - ساعت : 7:48
سميه رستمي
کارشناس بينايي سنجي
همدان -  همدان
دکتر سميه رستمي

مسعود حبيبي
کارشناس بينايي سنجي
خوزستان - اهواز
دکتر مسعود حبيبي

سميرا حيدريان
کارشناس بينايي سنجي
مازندران - ساري
دکتر سميرا حيدريان

سودابه ميرزايي
کارشناس بينايي سنجي
خراسان رضوي - مشهد
دکتر سودابه ميرزايي

ناهيد مسيح پور
کارشناس بينايي سنجي
فارس - شيراز
دکتر ناهيد مسيح پور

زهرا حقيقي
کارشناس بينايي سنجي
-
دکتر زهرا حقيقي

حسين عرب زاده
کارشناس بينايي سنجي
خراسان رضوي - قائن
دکتر حسين عرب زاده

مرضيه نادري
کارشناس بينايي سنجي
کرمانشاه - اسلام آباد غرب
دکتر مرضيه نادري

الهام رحماني
کارشناس بينايي سنجي
-
دکتر الهام رحماني

نسرين بيات
کارشناس بينايي سنجي
تهران - تهران
دکتر نسرين بيات

ساناز پورمعافي
کارشناس بينايي سنجي
تهران - تهران
دکتر ساناز پورمعافي

محمدجواد سالمي
کارشناس بينايي سنجي
همدان -  همدان
دکتر محمدجواد سالمي
لیست پزشکان بينايي سنجي بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم