لیست دکتر داخلی خوب

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
دکتر رحیمی - قرنیه در بندرعباس
اصفهان
دکتر حامد دقاق زاده داخلی
دکتر حامد دقاق زاده متخصص داخلی
16555
اصفهان
دکتر اشرف  امین الرعایا یمینی داخلی
دکتر اشرف امین الرعایا یمینی متخصص داخلی
15190
تبریز
:)
دکتر کوروش مسندی شیرازی نژاد متخصص داخلی
12352
تهران
دکتر امیرهوشنگ نیک آیین داخلی
دکتر امیرهوشنگ نیک آیین متخصص داخلی
11825
اهواز
دکتر اسکندر حاجیانی داخلی
دکتر اسکندر حاجیانی متخصص داخلی
10276
تهران
دکتر محمدعلی گوگانی داخلی
دکتر محمدعلی گوگانی متخصص داخلی
9213
تبریز
دکتر ابراهیم فتاحی داخلی
دکتر ابراهیم فتاحی متخصص داخلی
8597
سنندج
دکتر کامبیز یزدان پناه داخلی
دکتر کامبیز یزدان پناه متخصص داخلی
8366
تهران
دکتر علی زمردی داخلی
دکتر علی زمردی متخصص داخلی
7935
قزوین
دکتر مجید سررشته داری داخلی
دکتر مجید سررشته داری متخصص داخلی
8140
تهران
:)
دکتر محمدعلی توکلی اردکانی متخصص داخلی
7168
تهران
دکتر احمد واثق داخلی
دکتر احمد واثق متخصص داخلی
6888

لیست پزشکان داخلی

لیست پزشکان بر حسب تخصص

صبــر کنید