لیست پزشکان متخصص داخلی سنندج

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان سنندج
سنندج
دکتر کامبیز یزدان پناه داخلی

دکتر کامبیز یزدان پناه متخصص داخلی
8169
سنندج
دکتر بایزید قادری داخلی

دکتر بایزید قادری متخصص داخلی
1457
سنندج
:)

دکتر عزت اله رحیمی متخصص داخلی
484
سنندج
:)

دکتر ناصح سیگاری متخصص داخلی
434
سنندج
دکتر رقیه قدیانی داخلی

دکتر رقیه قدیانی متخصص داخلی
257
سنندج
:)

دکتر وفا طبرزدی متخصص داخلی
233
سنندج
:)

دکتر یوسف خضری بوکانی متخصص داخلی
200
سنندج
:)

دکتر نیلوفر مقبل متخصص داخلی
163
سنندج
:)

دکتر رحیم یوسف پور متخصص داخلی
149
سنندج
:)

دکتر سوفیا محمدزاده متخصص داخلی
118
سنندج
:)

دکتر رضا خلیلی متخصص داخلی
114
سنندج
دکتر حمید خدایی داخلی

دکتر حمید خدایی متخصص داخلی
103
لیست پزشکان سنندج بر حسب تخصص
لیست پزشکان داخلی بر حسب شهر