لیست مراکز سونوگرافی سنندج

آدرس و تلفن مراکز سونوگرافی سنندج

بهترین مراکز سونوگرافی سنندج

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر

دکتر سارا به آفرید متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در سنندج
984

دکتر افسانه غفاری متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در سنندج
362

دکتر کریم شریفی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در سنندج
224

دکتر رضا سام زاده متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در سنندج
163

دکتر بهروز فرکیش متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در سنندج
143
لیست پزشکان سنندج بر حسب تخصص
لیست پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی بر حسب شهر