لیست مراکز سونوگرافی سنندج

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان سنندج
سنندج
دکتر سارا به آفرید رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر سارا به آفرید متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
3087
سنندج
دکتر افسانه غفاری رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر افسانه غفاری متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
1899
سنندج
دکتر کریم شریفی رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر کریم شریفی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
852
سنندج
دکتر بهروز فرکیش رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر بهروز فرکیش متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
478
سنندج
دکتر رضا سام زاده رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر رضا سام زاده متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
480
لیست پزشکان سنندج بر حسب تخصص
لیست پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی بر حسب شهر