لیست مراکز سونوگرافی سنندج

آدرس و تلفن مراکز سونوگرافی سنندج

بهترین مراکز سونوگرافی سنندج

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان سنندج
سنندج
دکتر سارا به آفرید

دکتر سارا به آفرید متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
2147
سنندج
دکتر افسانه غفاری

دکتر افسانه غفاری متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
1138
سنندج
دکتر کریم شریفی

دکتر کریم شریفی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
531
سنندج
دکتر بهروز فرکیش

دکتر بهروز فرکیش متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
339
سنندج
دکتر رضا سام زاده

دکتر رضا سام زاده متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
335
لیست پزشکان سنندج بر حسب تخصص
لیست پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی بر حسب شهر