لیست پزشکان متخصص اطفال و کودکان سنندج

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان سنندج
سنندج
دکتر سید فریبرز سیدان اسکویی اطفال و کودکان

دکتر سید فریبرز سیدان اسکویی متخصص اطفال و کودکان
2074
سنندج
دکتر نوشین میلادی اطفال و کودکان

دکتر نوشین میلادی متخصص اطفال و کودکان
773
سنندج
دکتر شوبو شیخ احمدی اطفال و کودکان

دکتر شوبو شیخ احمدی متخصص اطفال و کودکان
375
سنندج
دکتر اردشیر نجفی اطفال و کودکان

دکتر اردشیر نجفی متخصص اطفال و کودکان
370
سنندج
دکتر نوری احمدی اطفال و کودکان

دکتر نوری احمدی متخصص اطفال و کودکان
297
لیست پزشکان سنندج بر حسب تخصص
لیست پزشکان اطفال و کودکان بر حسب شهر