لیست پزشکان متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن سنندج

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان سنندج
سنندج
دکتر فرزاد فیروزی گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن

دکتر فرزاد فیروزی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
3870
سنندج
دکتر محمدرضا سلطان مرادی گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن

دکتر محمدرضا سلطان مرادی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
2888
سنندج
دکتر آذر فیضی گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن

دکتر آذر فیضی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
2043
سنندج
دکتر آرزو یزدانی گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن

دکتر آرزو یزدانی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
1105
لیست پزشکان سنندج بر حسب تخصص
لیست پزشکان گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن بر حسب شهر