لیست پزشکان بر حسب تخصص :(بازکردن لیست)
لیست پزشکان جراحي پلاستيک و ترميمي و سوختگي بر حسب شهر : (بازکردن لیست)

دکتر ابراهيم حاتمي پور

فوق تخصص جراحي پلاستيک و ترميمي و سوختگي

فارس - شيراز

VIP

پزشک در سامانه عضو استدکتر ابراهيم حاتمي پور

دکتر علي اکبر خسروي نژاد

متخصص جراحي پلاستيک و ترميمي و سوختگي

فارس - شيراز
دکتر علي اکبر خسروي نژاد

دکتر داريوش مرداني کيوي

فوق تخصص جراحي پلاستيک و ترميمي و سوختگي

تهران - تهران
دکتر داريوش مرداني کيوي

دکتر داريوش جليلي

فوق تخصص جراحي پلاستيک و ترميمي و سوختگي

کرمانشاه -  کرمانشاه
دکتر داريوش جليلي

دکتر عبدالجليل کلانتر هرمزي

فوق تخصص جراحي پلاستيک و ترميمي و سوختگي

تهران - تهران
دکتر عبدالجليل کلانتر هرمزي

دکتر کمال کوچک زاده

فوق تخصص جراحي پلاستيک و ترميمي و سوختگي

تهران - تهران
دکتر کمال کوچک زاده

دکتر بابک دوامي

فوق تخصص جراحي پلاستيک و ترميمي و سوختگي

آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر بابک دوامي

دکتر محمدحسين حسامي رستمي

فوق تخصص جراحي پلاستيک و ترميمي و سوختگي

مازندران - ساري
دکتر محمدحسين حسامي رستمي

دکتر سعيد مرزبان

فوق تخصص جراحي پلاستيک و ترميمي و سوختگي

فارس - شيراز
دکتر سعيد مرزبان

دکتر رضا وقردوست

فوق تخصص جراحي پلاستيک و ترميمي و سوختگي

تهران - تهران
دکتر رضا وقردوست

دکتر عباس کاظمي آشتياني

فوق تخصص جراحي پلاستيک و ترميمي و سوختگي

تهران - تهران
دکتر عباس کاظمي آشتياني

دکتر مهدي راستي اردکاني

فوق تخصص جراحي پلاستيک و ترميمي و سوختگي

اصفهان - اصفهان
دکتر مهدي راستي اردکاني

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم