لیست پزشکان بر حسب تخصص :(بازکردن لیست)
لیست پزشکان پزشکي فيزيکي و توانبخشي بر حسب شهر : (بازکردن لیست)

دکتر شهرام قاسمي

متخصص پزشکي فيزيکي و توانبخشي

  -  
دکتر شهرام قاسمي

دکتر حميدرضا فاتح

متخصص پزشکي فيزيکي و توانبخشي

تهران - تهران
دکتر حميدرضا فاتح

دکتر حميدرضا تقوي گل چيني

متخصص پزشکي فيزيکي و توانبخشي

مازندران - ساري
دکتر حميدرضا تقوي گل چيني

دکتر محمد فرجاد

متخصص پزشکي فيزيکي و توانبخشي

تهران - تهران
دکتر محمد فرجاد

دکتر شهريار ميرشمس

متخصص پزشکي فيزيکي و توانبخشي

اصفهان - اصفهان
دکتر شهريار ميرشمس

دکتر احمدرضا فلاح زاده

متخصص پزشکي فيزيکي و توانبخشي

اصفهان - اصفهان
دکتر احمدرضا فلاح زاده

دکتر سيد منصور رايگاني

متخصص پزشکي فيزيکي و توانبخشي

تهران - تهران
دکتر سيد منصور رايگاني

دکتر مهدي کوچکعلي

متخصص پزشکي فيزيکي و توانبخشي

خوزستان - دزفول
دکتر مهدي کوچکعلي

دکتر ليلا بيدکي

متخصص پزشکي فيزيکي و توانبخشي

تهران - تهران
دکتر ليلا بيدکي

دکتر محمدرضا اميد ظهور

متخصص پزشکي فيزيکي و توانبخشي

تهران - تهران
دکتر محمدرضا اميد ظهور

دکتر الهام دانش طلب

متخصص پزشکي فيزيکي و توانبخشي

تهران - تهران
دکتر الهام دانش طلب

دکتر عليرضا مقتدري اصفهاني

متخصص پزشکي فيزيکي و توانبخشي

اصفهان - اصفهان
دکتر عليرضا مقتدري اصفهاني

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم