4 اردیبهشت 1396 - ساعت : 6:3
شهرام قاسمي
متخصص پزشکي فيزيکي و توانبخشي
  -  
دکتر شهرام قاسمي

محمد فرجاد
متخصص پزشکي فيزيکي و توانبخشي
تهران - تهران
دکتر محمد فرجاد

حميدرضا تقوي گل چيني
متخصص پزشکي فيزيکي و توانبخشي
مازندران - ساري
دکتر حميدرضا تقوي گل چيني

شهريار ميرشمس
متخصص پزشکي فيزيکي و توانبخشي
اصفهان - اصفهان
دکتر شهريار ميرشمس

حميدرضا فاتح
متخصص پزشکي فيزيکي و توانبخشي
تهران - تهران
دکتر حميدرضا فاتح

احمدرضا فلاح زاده
متخصص پزشکي فيزيکي و توانبخشي
اصفهان - اصفهان
دکتر احمدرضا فلاح زاده

سيد منصور رايگاني
متخصص پزشکي فيزيکي و توانبخشي
تهران - تهران
دکتر سيد منصور رايگاني

مهدي کوچکعلي
متخصص پزشکي فيزيکي و توانبخشي
خوزستان - دزفول
دکتر مهدي کوچکعلي

ليلا بيدکي
متخصص پزشکي فيزيکي و توانبخشي
تهران - تهران
دکتر ليلا بيدکي

محمدرضا اميد ظهور
متخصص پزشکي فيزيکي و توانبخشي
تهران - تهران
دکتر محمدرضا اميد ظهور

الهام دانش طلب
متخصص پزشکي فيزيکي و توانبخشي
تهران - تهران
دکتر الهام دانش طلب

عليرضا مقتدري اصفهاني
متخصص پزشکي فيزيکي و توانبخشي
اصفهان - اصفهان
دکتر عليرضا مقتدري اصفهاني
لیست پزشکان پزشکي فيزيکي و توانبخشي بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم