دکتر طب فیزیکی و توانبخشی در ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
پزشک ویژه شوید

دکتر فرید عابدی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی در ارومیه
23

دکتر صادق دانشگر متخصص طب فیزیکی و توانبخشی در ارومیه
22

دکتر جعفر احمدزاده متخصص طب فیزیکی و توانبخشی در ارومیه
21
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان طب فیزیکی و توانبخشی بر حسب شهر