لیست پزشکان متخصص قلب و عروق ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
ارومیه
:(

دکتر علیرضا رستم زاده متخصص قلب و عروق
7262
ارومیه
دکتر مهسا بهنمون قلب و عروق

دکتر مهسا بهنمون متخصص قلب و عروق
219
ارومیه
:(

دکتر علی عباس نژاد متخصص قلب و عروق
246
ارومیه
دکتر مهدی رادور قلب و عروق

دکتر مهدی رادور متخصص قلب و عروق
132
ارومیه
:(

دکتر امیرحسین سلمان زاده متخصص قلب و عروق
130
ارومیه
:(

دکتر رسول عباسقلی زاده متخصص قلب و عروق
127
ارومیه
:(

دکتر نادر انوشه متخصص قلب و عروق
106
ارومیه
دکتر علاءالدین مهری قلب و عروق

دکتر علاءالدین مهری متخصص قلب و عروق
122
ارومیه
دکتر محمدرضا دهقانی قلب و عروق

دکتر محمدرضا دهقانی متخصص قلب و عروق
113
ارومیه
:(

دکتر اکرم شریعتی متخصص قلب و عروق
111
ارومیه
دکتر رحیم نانوایی خویی قلب و عروق

دکتر رحیم نانوایی خویی متخصص قلب و عروق
95
ارومیه
:(

دکتر میرحسین سید محمدزاد متخصص قلب و عروق
69
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان قلب و عروق بر حسب شهر