مشاوره تلفنی با متخصص قلب و عروق

مشاوره تلفنی با پزشکان متخصص قلب و عروق

دکتر شهریار شهریاری

دکتر شهریار شهریاری

متخصص قلب و عروق
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : تومان
مدت هر مشاوره : 0 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 8صبح
دکتر افشین احمدپور

دکتر افشین احمدپور

متخصص قلب و عروق
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 500,000 تومان
مدت هر مشاوره : 15 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 11صبح
دکتر سمیه ستوده

دکتر سمیه ستوده

فلوشیپ تخصصی قلب و عروق
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 80,000 تومان
مدت هر مشاوره : 15 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 3ظهر
دکتر راضیه حاجی زاده

دکتر راضیه حاجی زاده

متخصص قلب و عروق
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 120,000 تومان
مدت هر مشاوره : 15 دقیقه
اولین زمان آزاد : امروز 11صبح
دکتر مهدی صالحی

دکتر مهدی صالحی

متخصص قلب و عروق
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 100,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
دکتر مهسا ملکی

دکتر مهسا ملکی

متخصص قلب و عروق
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 90,000 تومان
مدت هر مشاوره : 15 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
دکتر اکرم جلیلی

دکتر اکرم جلیلی

متخصص قلب و عروق
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 60,000 تومان
مدت هر مشاوره : 15 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
دکتر مروارید میرزائیان خمسه

دکتر مروارید میرزائیان خمسه

متخصص قلب و عروق
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 200,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
دکتر فرهاد شایگان

دکتر فرهاد شایگان

متخصص قلب و عروق
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 400,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
دکتر داود خداآمرزیده

دکتر داود خداآمرزیده

متخصص قلب و عروق و فلوشیپ کاردیوانکولوژی
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 150,000 تومان
مدت هر مشاوره : 15 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
دکتر زهرا مقدس

دکتر زهرا مقدس

متخصص قلب و عروق
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 60,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
دکتر علی روایی

دکتر علی روایی

متخصص قلب و عروق
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 100,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
دکتر سید شجاع الدین نمازی

دکتر سید شجاع الدین نمازی

متخصص قلب و عروق
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 104,000 تومان
مدت هر مشاوره : 15 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
دکتر لیلا نخعی

دکتر لیلا نخعی

متخصص قلب و عروق
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 120,000 تومان
مدت هر مشاوره : 20 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص