لیست مراکز مامایی ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
ارومیه
دکتر وحیده شمس مامایی

وحیده شمس کارشناس مامایی
1800
ارومیه
دکتر فریبا سلیم زاده آذری مامایی

فریبا سلیم زاده آذری کارشناس مامایی
408
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان مامایی بر حسب شهر