لیست پزشکان متخصص ارتز و پروتز (ارتوپدی فنی) ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
ارومیه
دکتر محمود قادری ارتز و پروتز (ارتوپدی فنی)

محمود قادری کارشناس ارشد ارتز و پروتز (ارتوپدی فنی)
244
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان ارتز و پروتز (ارتوپدی فنی) بر حسب شهر