لیست پزشکان متخصص جراح مغز و اعصاب ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
ارومیه
دکتر علی اصغر شمس جراح مغز و اعصاب

دکتر علی اصغر شمس متخصص جراح مغز و اعصاب
7103
ارومیه
دکتر مسعود قهرمانلو جراح مغز و اعصاب

دکتر مسعود قهرمانلو متخصص جراح مغز و اعصاب
3658
ارومیه
دکتر چیا پروتی قلات جراح مغز و اعصاب

دکتر چیا پروتی قلات متخصص جراح مغز و اعصاب
2503
ارومیه
دکتر حمید جنگی اقدم جراح مغز و اعصاب

دکتر حمید جنگی اقدم متخصص جراح مغز و اعصاب
1168
ارومیه
دکتر داریوش روحی کوزه کنان جراح مغز و اعصاب

دکتر داریوش روحی کوزه کنان متخصص جراح مغز و اعصاب
849
ارومیه
دکتر بهرام نصیری اسکویی جراح مغز و اعصاب

دکتر بهرام نصیری اسکویی متخصص جراح مغز و اعصاب
566
ارومیه
دکتر رضا حامد غلامشاهی جراح مغز و اعصاب

دکتر رضا حامد غلامشاهی متخصص جراح مغز و اعصاب
529
ارومیه
:(

دکتر امیرعباس قاسمی متخصص جراح مغز و اعصاب
388
ارومیه
دکتر بیژن حشمتی جراح مغز و اعصاب

دکتر بیژن حشمتی متخصص جراح مغز و اعصاب
330
ارومیه
:(

دکتر فریبا پورفرزان متخصص جراح مغز و اعصاب
258
ارومیه
دکتر محمدرضا راثی پور جراح مغز و اعصاب

دکتر محمدرضا راثی پور متخصص جراح مغز و اعصاب
175
ارومیه
دکتر محسن صادقی جراح مغز و اعصاب

دکتر محسن صادقی متخصص جراح مغز و اعصاب
112
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراح مغز و اعصاب بر حسب شهر