دکتر روانپزشک (اعصاب و روان) در ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
پزشک ویژه شوید

دکتر محمدرضا انوشه متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در ارومیه
2999

دکتر صفر حامدنیا متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در ارومیه
632

دکتر نسرین حیدرنژاد متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در ارومیه
531

دکتر رامین نیافر متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در ارومیه
390

دکتر منصور قوام متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در ارومیه
342

دکتر ماه منیر حقیقی متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در ارومیه
6
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان روانپزشک (اعصاب و روان) بر حسب شهر