لیست پزشکان متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
ارومیه
:(

دکتر محمدرضا انوشه متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
5716
ارومیه
دکتر نسرین حیدرنژاد روانپزشک (اعصاب و روان)

دکتر نسرین حیدرنژاد متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
2599
ارومیه
دکتر صفر حامدنیا روانپزشک (اعصاب و روان)

دکتر صفر حامدنیا متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
2259
ارومیه
دکتر رامین نیافر روانپزشک (اعصاب و روان)

دکتر رامین نیافر متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
1590
ارومیه
دکتر منصور قوام روانپزشک (اعصاب و روان)

دکتر منصور قوام متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
1228
ارومیه
:(

دکتر ماه منیر حقیقی متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
632
ارومیه
دکتر محمد جنگ گو روانپزشک (اعصاب و روان)

دکتر محمد جنگ گو متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
325
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان روانپزشک (اعصاب و روان) بر حسب شهر