دکتر آسیب شناسی (پاتولوژی) در ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
پزشک ویژه شوید

دکتر فرهاد نعمتی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در ارومیه
781

دکتر میرجعفر نقیبی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در ارومیه
287

دکتر مجید میلانی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در ارومیه
21
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی) بر حسب شهر