لیست پزشکان متخصص چشم پزشک ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
ارومیه
بدون تصویر

دکتر عزیز صمدی کریم آباد متخصص چشم پزشک
3568
ارومیه
دکتر وفا ثمره ای

دکتر وفا ثمره ای متخصص چشم پزشک
339
ارومیه
بدون تصویر

دکتر قادر مترجمی زاده متخصص چشم پزشک
318
ارومیه
دکتر محمد محمدزاده

دکتر محمد محمدزاده متخصص چشم پزشک
168
ارومیه
دکتر فرخ کنگرلو

دکتر فرخ کنگرلو متخصص چشم پزشک
145
ارومیه
دکتر نادر سیفی

دکتر نادر سیفی متخصص چشم پزشک
118
ارومیه
دکتر غلامرضا محمدزاده قوشجی

دکتر غلامرضا محمدزاده قوشجی متخصص چشم پزشک
103
ارومیه
دکتر شاهرخ صفی نازلو

دکتر شاهرخ صفی نازلو متخصص چشم پزشک
86
ارومیه
دکتر محمدحسین محمودی

دکتر محمدحسین محمودی متخصص چشم پزشک
57
ارومیه
دکتر احد بقال صدری فروش

دکتر احد بقال صدری فروش متخصص چشم پزشک
53
ارومیه
دکتر پرویز نوری

دکتر پرویز نوری متخصص چشم پزشک
55
ارومیه
دکتر کریم خدایی

دکتر کریم خدایی متخصص چشم پزشک
46
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان چشم پزشک بر حسب شهر