لیست پزشکان متخصص چشم پزشک ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
ارومیه
:)

دکتر عزیز صمدی کریم آباد متخصص چشم پزشک
4199
ارومیه
دکتر وفا ثمره ای چشم پزشک

دکتر وفا ثمره ای متخصص چشم پزشک
1016
ارومیه
دکتر قادر مترجمی زاده چشم پزشک

دکتر قادر مترجمی زاده متخصص چشم پزشک
991
ارومیه
دکتر فرخ کنگرلو چشم پزشک

دکتر فرخ کنگرلو متخصص چشم پزشک
562
ارومیه
دکتر محمد محمدزاده چشم پزشک

دکتر محمد محمدزاده متخصص چشم پزشک
558
ارومیه
دکتر نادر سیفی چشم پزشک

دکتر نادر سیفی متخصص چشم پزشک
454
ارومیه
دکتر غلامرضا محمدزاده قوشجی چشم پزشک

دکتر غلامرضا محمدزاده قوشجی متخصص چشم پزشک
370
ارومیه
دکتر شاهرخ صفی نازلو چشم پزشک

دکتر شاهرخ صفی نازلو متخصص چشم پزشک
271
ارومیه
دکتر جابر احمدزاده چشم پزشک

دکتر جابر احمدزاده متخصص چشم پزشک
184
ارومیه
دکتر محمدحسین محمودی چشم پزشک

دکتر محمدحسین محمودی متخصص چشم پزشک
144
ارومیه
دکتر احد بقال صدری فروش چشم پزشک

دکتر احد بقال صدری فروش متخصص چشم پزشک
124
ارومیه
دکتر پرویز نوری چشم پزشک

دکتر پرویز نوری متخصص چشم پزشک
124
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان چشم پزشک بر حسب شهر