7 اردیبهشت 1396 - ساعت : 7:42
محمدرضا علايي
فوق تخصص غدد کودکان
تهران - تهران
دکتر محمدرضا علايي

سيامک شيوا
فوق تخصص غدد کودکان
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر سيامک شيوا

کورش رياحي قهفرخي
فوق تخصص غدد کودکان
خوزستان - اهواز
دکتر کورش رياحي قهفرخي

مجيد امين زاده
فوق تخصص غدد کودکان
خوزستان - اهواز
دکتر مجيد امين زاده

شاداب صالح پور
فوق تخصص غدد کودکان
تهران - تهران
دکتر شاداب صالح پور

مريم رزاقي آذر
فوق تخصص غدد کودکان
تهران - تهران
دکتر مريم رزاقي آذر

شاهين کوه منايي
فوق تخصص غدد کودکان
گيلان - رشت
دکتر شاهين کوه منايي

افسانه فرخندي سرخابي
فوق تخصص غدد کودکان
آذربايجان غربي - اروميه
دکتر افسانه فرخندي سرخابي

آسيه مصلي نژاد
فوق تخصص غدد کودکان
تهران - تهران
دکتر آسيه مصلي نژاد

زهرا عليان
فوق تخصص غدد کودکان
همدان -  همدان
دکتر زهرا عليان

مصطفي نيلفروشان شهشاني
فوق تخصص غدد کودکان
تهران - تهران
دکتر مصطفي نيلفروشان شهشاني

احياء زريدوست
فوق تخصص غدد کودکان
گيلان - رشت
دکتر احياء زريدوست
لیست پزشکان غدد کودکان بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم