لیست پزشکان متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تبریز
تبریز
دکتر مسعود نیکان فر مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکتر مسعود نیکان فر متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
21816
تبریز
دکتر جمشید سیفی مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکتر جمشید سیفی متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
17399
تبریز
دکتر محمد شیمیا مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکتر محمد شیمیا متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
10716
تبریز
دکتر سید علی صدرالدینی مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکتر سید علی صدرالدینی متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
10372
تبریز
دکتر هرمز آیرملو مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکتر هرمز آیرملو متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
9429
تبریز
دکتر علی پاشاپور مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکتر علی پاشاپور متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
5864
تبریز
دکتر محمد مهدی حسینیان زکریا مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکتر محمد مهدی حسینیان زکریا متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
5158
تبریز
دکتر مهدی فرهودی مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکتر مهدی فرهودی متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
5349
تبریز
دکتر علی اکبر طاهر اقدم مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکتر علی اکبر طاهر اقدم متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
3950
تبریز
:(

دکتر مهناز طالبی متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
3228
تبریز
دکتر صفا نجمی تبریزی مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکتر صفا نجمی تبریزی متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
3162
تبریز
دکتر ابوالفضل حاتمی شندی مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکتر ابوالفضل حاتمی شندی متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
2835
لیست پزشکان تبریز بر حسب تخصص
لیست پزشکان مغز و اعصاب (نورولوژی) بر حسب شهر