دکتر مغز و اعصاب (نورولوژی) در تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
پزشک ویژه شوید

دکتر مسعود نیکان فر متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) در تبریز
16075

دکتر جمشید سیفی متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) در تبریز
14296

دکتر محمد شیمیا متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) در تبریز
8294

دکتر سید علی صدرالدینی متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) در تبریز
7849

دکتر هرمز آیرملو متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) در تبریز
7122

دکتر محمد مهدی حسینیان زکریا متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) در تبریز
4336

دکتر علی پاشاپور متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) در تبریز
4147

دکتر مهدی فرهودی متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) در تبریز
3877

دکتر علی اکبر طاهر اقدم متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) در تبریز
3107

دکتر مهناز طالبی متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) در تبریز
2610

دکتر صفا نجمی تبریزی متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) در تبریز
2523

دکتر علیرضا الهیاری متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) در تبریز
2413
لیست پزشکان تبریز بر حسب تخصص
لیست پزشکان مغز و اعصاب (نورولوژی) بر حسب شهر