لیست آزمایشگاههای تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تبریز
تبریز
:(

دکتر محمدرضا خلیلی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
1107
تبریز
دکتر حسین بایبوردی آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر حسین بایبوردی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
940
لیست پزشکان تبریز بر حسب تخصص
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی) بر حسب شهر