لیست مراکز فیزیوتراپی تهران

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تهران
تهران
دکتر محمدامین منافی فیزیوتراپی

دکتر محمدامین منافی دکترای تخصصی فیزیوتراپی
پزشک پیشنهادی
تهران
دکتر امین نوروزی فشخامی فیزیوتراپی

دکتر امین نوروزی فشخامی دکترای تخصصی فیزیوتراپی
31757
تهران
دکتر سارا طاهریان فیزیوتراپی

سارا طاهریان کارشناس فیزیوتراپی
4208
تهران
دکتر عارف سعیدی عصبی عضلانی (نوروماسکولار)

دکتر عارف سعیدی دکترای تخصصی عصبی عضلانی (نوروماسکولار)
3883
تهران
:(

محمدرضا دیانی کارشناس فیزیوتراپی
2335
تهران
دکتر سیده سمیرا طباطبایی فیزیوتراپی

سیده سمیرا طباطبایی کارشناس فیزیوتراپی
1620
تهران
دکتر کیوان دواتگران تقی پور فیزیوتراپی

دکتر کیوان دواتگران تقی پور دکترای تخصصی فیزیوتراپی
1454
تهران
دکتر محمد دادیان فیزیوتراپی

محمد دادیان کارشناس فیزیوتراپی
1136
تهران
دکتر بهزاد شمس فیزیوتراپی

بهزاد شمس کارشناس فیزیوتراپی
1104
تهران
:(

علی بحرینی کارشناس فیزیوتراپی
866
تهران
:(

مجید صادقی کارشناس فیزیوتراپی
825
تهران
دکتر مهدی عباسی فیزیوتراپی

مهدی عباسی کارشناس فیزیوتراپی
686
لیست پزشکان تهران بر حسب تخصص
لیست پزشکان فیزیوتراپی بر حسب شهر