لیست مراکز فیزیوتراپی تهران

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تهران
تهران
دکتر محمدامین منافی فیزیوتراپی

دکتر محمدامین منافی دکترای تخصصی فیزیوتراپی
پزشک پیشنهادی
تهران
دکتر امین نوروزی فشخامی فیزیوتراپی

دکتر امین نوروزی فشخامی دکترای تخصصی فیزیوتراپی
29400
تهران
دکتر سارا طاهریان فیزیوتراپی

سارا طاهریان کارشناس فیزیوتراپی
4017
تهران
دکتر عارف سعیدی عصبی عضلانی (نوروماسکولار)

دکتر عارف سعیدی دکترای تخصصی عصبی عضلانی (نوروماسکولار)
3361
تهران
:(

محمدرضا دیانی کارشناس فیزیوتراپی
2115
تهران
دکتر سیده سمیرا طباطبایی فیزیوتراپی

سیده سمیرا طباطبایی کارشناس فیزیوتراپی
1501
تهران
دکتر کیوان دواتگران تقی پور فیزیوتراپی

دکتر کیوان دواتگران تقی پور دکترای تخصصی فیزیوتراپی
1224
تهران
دکتر بهزاد شمس فیزیوتراپی

بهزاد شمس کارشناس فیزیوتراپی
1010
تهران
دکتر محمد دادیان فیزیوتراپی

محمد دادیان کارشناس فیزیوتراپی
998
تهران
:(

علی بحرینی کارشناس فیزیوتراپی
790
تهران
دکتر علی رجب خواه اصیل فیزیوتراپی

علی رجب خواه اصیل کارشناس فیزیوتراپی
772
تهران
:(

مجید صادقی کارشناس فیزیوتراپی
770
لیست پزشکان تهران بر حسب تخصص
لیست پزشکان فیزیوتراپی بر حسب شهر