لیست آزمایشگاههای تهران

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تهران
تهران
:(

دکتر ناصر کمالیان متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
3397
تهران
:(

دکتر محمدسعید کلانتری متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
2525
تهران
:(

دکتر لیلا بهنام متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
1602
تهران
دکتر پانته آ فرجاد آزاد آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر پانته آ فرجاد آزاد متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
1468
تهران
دکتر محمد فرهادی لنگرودی آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر محمد فرهادی لنگرودی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
1300
تهران
دکتر مرضیه غروی آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر مرضیه غروی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
1120
تهران
دکتر حسن اکبری آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر حسن اکبری متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
1220
تهران
دکتر همایون قاضی میر سعید آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر همایون قاضی میر سعید متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
987
تهران
دکتر حمیدرضا مرادی علوم آزمایشگاهی

دکتر حمیدرضا مرادی دکترا علوم آزمایشگاهی
967
تهران
دکتر سید مرتضی ایران منش آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر سید مرتضی ایران منش متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
861
تهران
دکتر سهیلا ناسی زاده آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر سهیلا ناسی زاده متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
868
تهران
:(

دکتر ایرج نظریان متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
815
لیست پزشکان تهران بر حسب تخصص
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی) بر حسب شهر