لیست مراکز گفتاردرمانی تهران

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تهران
تهران
:(

علی قربانی کارشناس ارشد گفتار درمانی
2010
تهران
دکتر سید محمدتقی عرفانی گفتار درمانی

سید محمدتقی عرفانی کارشناس گفتار درمانی
890
تهران
دکتر اعظم صادقیان گفتار درمانی

اعظم صادقیان کارشناس گفتار درمانی
779
تهران
دکتر ماندانا مستخدم راستگو گفتار درمانی

ماندانا مستخدم راستگو کارشناس گفتار درمانی
447
تهران
:(

مهدی جمالی کارشناس گفتار درمانی
336
تهران
:(

سید محسن مباشری کارشناس گفتار درمانی
17
تهران
:(

روزبه رضایی کارشناس گفتار درمانی
16
تهران
دکتر سوسن غفاری گفتار درمانی

سوسن غفاری کارشناس ارشد گفتار درمانی
17
تهران
دکتر محمدصادق باقری گفتار درمانی

محمدصادق باقری کارشناس گفتار درمانی
12
تهران
دکتر اکرم حسن زاده نوغانی گفتار درمانی

اکرم حسن زاده نوغانی کارشناس گفتار درمانی
10
تهران
دکتر شیدا بختیاری گفتار درمانی

شیدا بختیاری کارشناس گفتار درمانی
11
تهران
دکتر سمیرا علی کرمی گفتار درمانی

سمیرا علی کرمی کارشناس گفتار درمانی
9
لیست پزشکان تهران بر حسب تخصص
لیست پزشکان گفتاردرمانی بر حسب شهر