لیست پزشکان متخصص جراح عمومی  کرمانشاه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان  کرمانشاه
 کرمانشاه
:(

دکتر هوشنگ ورعی متخصص جراح عمومی
10118
 کرمانشاه
دکتر فتاح فرخی جراح عمومی

دکتر فتاح فرخی متخصص جراح عمومی
3560
 کرمانشاه
دکتر حسن موحدین جراح عمومی

دکتر حسن موحدین متخصص جراح عمومی
1625
 کرمانشاه
دکتر طاهره مرادی وفا جراح عمومی

دکتر طاهره مرادی وفا متخصص جراح عمومی
998
 کرمانشاه
دکتر هوشنگ ورعی جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)

دکتر هوشنگ ورعی فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
626
 کرمانشاه
:(

دکتر غلامرضا شیبت زاده متخصص جراح عمومی
470
 کرمانشاه
دکتر فریبرز ملکی جراح عمومی

دکتر فریبرز ملکی متخصص جراح عمومی
276
 کرمانشاه
دکتر سید محمدعلی حسامی جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)

دکتر سید محمدعلی حسامی فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
206
لیست پزشکان  کرمانشاه بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراح عمومی بر حسب شهر