لیست پزشکان متخصص جراح عمومی  کرمانشاه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان  کرمانشاه
 کرمانشاه
:(

دکتر هوشنگ ورعی متخصص جراح عمومی
11107
 کرمانشاه
دکتر فتاح فرخی جراح عمومی

دکتر فتاح فرخی متخصص جراح عمومی
4190
 کرمانشاه
دکتر حسن موحدین جراح عمومی

دکتر حسن موحدین متخصص جراح عمومی
1711
 کرمانشاه
دکتر طاهره مرادی وفا جراح عمومی

دکتر طاهره مرادی وفا متخصص جراح عمومی
1632
 کرمانشاه
دکتر هوشنگ ورعی جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)

دکتر هوشنگ ورعی فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
1214
 کرمانشاه
:(

دکتر غلامرضا شیبت زاده متخصص جراح عمومی
740
 کرمانشاه
دکتر فریبرز ملکی جراح عمومی

دکتر فریبرز ملکی متخصص جراح عمومی
399
 کرمانشاه
دکتر سید محمدعلی حسامی جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)

دکتر سید محمدعلی حسامی فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
347
لیست پزشکان  کرمانشاه بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراح عمومی بر حسب شهر