لیست مراکز سونوگرافی  کرمانشاه

آدرس و تلفن مراکز سونوگرافی  کرمانشاه

بهترین مراکز سونوگرافی  کرمانشاه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان  کرمانشاه
دکتر الهام شبیری

دکتر الهام شبیری متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در  کرمانشاه
1014
دکتر محمدرضا شفیعی دارامرودی

دکتر محمدرضا شفیعی دارامرودی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در  کرمانشاه
697
دکتر مریم درویش

دکتر مریم درویش متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در  کرمانشاه
345
دکتر ویدا سرابی

دکتر ویدا سرابی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در  کرمانشاه
307
دکتر محمود گودرزی

دکتر محمود گودرزی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در  کرمانشاه
311
دکتر الهه شمس

دکتر الهه شمس متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در  کرمانشاه
315
دکتر محمدتقی همتی

دکتر محمدتقی همتی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در  کرمانشاه
167
دکتر مرتضی عالیشاه

دکتر مرتضی عالیشاه متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در  کرمانشاه
137
لیست پزشکان  کرمانشاه بر حسب تخصص
لیست پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی بر حسب شهر