لیست مراکز سونوگرافی  کرمانشاه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان  کرمانشاه
 کرمانشاه
دکتر الهام شبیری رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر الهام شبیری متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
2255
 کرمانشاه
دکتر محمدرضا شفیعی دارامرودی رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر محمدرضا شفیعی دارامرودی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
1588
 کرمانشاه
دکتر مریم درویش رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر مریم درویش متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
806
 کرمانشاه
دکتر ویدا سرابی رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر ویدا سرابی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
786
 کرمانشاه
دکتر الهه شمس رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر الهه شمس متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
671
 کرمانشاه
دکتر محمود گودرزی رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر محمود گودرزی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
613
 کرمانشاه
دکتر محمدتقی همتی رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر محمدتقی همتی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
351
 کرمانشاه
دکتر مرتضی عالیشاه رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر مرتضی عالیشاه متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
264
لیست پزشکان  کرمانشاه بر حسب تخصص
لیست پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی بر حسب شهر