لیست پزشکان متخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)  کرمانشاه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان  کرمانشاه
 کرمانشاه
دکتر هوشنگ ورعی جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)

دکتر هوشنگ ورعی فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
1233
 کرمانشاه
دکتر سید محمدعلی حسامی جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)

دکتر سید محمدعلی حسامی فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
356
لیست پزشکان  کرمانشاه بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراحی قفسه صدری سینه (توراکس) بر حسب شهر