لیست پزشکان متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن  کرمانشاه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان  کرمانشاه
 کرمانشاه
:(

دکتر مرتضی کریمی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
21563
 کرمانشاه
دکتر علی محمودی گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن

دکتر علی محمودی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
11463
 کرمانشاه
دکتر امیر فصیحی گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن

دکتر امیر فصیحی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
6806
 کرمانشاه
دکتر همایون منافی خسروشاهی گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن

دکتر همایون منافی خسروشاهی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
6509
 کرمانشاه
:(

دکتر نادر نظری متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
5573
 کرمانشاه
دکتر ماندانا امیری کندوله گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن

دکتر ماندانا امیری کندوله متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
3825
 کرمانشاه
:(

دکتر حسین محمدی نیک متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
3211
لیست پزشکان  کرمانشاه بر حسب تخصص
لیست پزشکان گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن بر حسب شهر