لیست پزشکان متخصص جراح عمومی اردبیل

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان اردبیل
اردبیل
دکتر ایرج فیضی خانکندی جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)

دکتر ایرج فیضی خانکندی فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
1061
اردبیل
دکتر هرمز عظیمی جراح عمومی

دکتر هرمز عظیمی متخصص جراح عمومی
509
اردبیل
دکتر دینا امامی علی بنه سی جراح عمومی

دکتر دینا امامی علی بنه سی متخصص جراح عمومی
399
اردبیل
دکتر مظفر حیدری جراح عمومی

دکتر مظفر حیدری متخصص جراح عمومی
463
اردبیل
دکتر ایرج پورفرزان جراح عمومی

دکتر ایرج پورفرزان متخصص جراح عمومی
390
اردبیل
دکتر فاطمه رامزی جراح عمومی

دکتر فاطمه رامزی متخصص جراح عمومی
292
اردبیل
دکتر امین رضا زاده جراح عمومی

دکتر امین رضا زاده متخصص جراح عمومی
395
اردبیل
دکتر ایوب شهبازی جراح عمومی

دکتر ایوب شهبازی متخصص جراح عمومی
289
اردبیل
دکتر سراج مهاجری جراح عمومی

دکتر سراج مهاجری متخصص جراح عمومی
310
اردبیل
دکتر نادر سرباز وطن رشید جراح عمومی

دکتر نادر سرباز وطن رشید متخصص جراح عمومی
224
اردبیل
دکتر پروین فرزانه جراح عمومی

دکتر پروین فرزانه متخصص جراح عمومی
168
اردبیل
دکتر التفات برهان جراح عمومی

دکتر التفات برهان متخصص جراح عمومی
99
لیست پزشکان اردبیل بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراح عمومی بر حسب شهر