لیست مراکز سونوگرافی اردبیل

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان اردبیل
اردبیل
دکتر سیمین منشاری رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر سیمین منشاری متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
1231
اردبیل
دکتر ایرج شاکر رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر ایرج شاکر متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
557
اردبیل
دکتر بابک  فرهودی زاده رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر بابک فرهودی زاده متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
606
اردبیل
دکتر حسن اناری رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر حسن اناری متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
358
اردبیل
دکتر ناهید بهار آور رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر ناهید بهار آور متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
327
اردبیل
دکتر عزیز وثوقی نیری رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر عزیز وثوقی نیری متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
274
لیست پزشکان اردبیل بر حسب تخصص
لیست پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی بر حسب شهر