لیست آزمایشگاههای اردبیل

آدرس و تلفن آزمایشگاه های اردبیل

بهترین آزمایشگاه های اردبیل

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان اردبیل
دکتر محمدرضا وهاب زاده منشی

دکتر محمدرضا وهاب زاده منشی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در اردبیل
57
بدون تصویر

دکتر رضا دیده ور متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در اردبیل
43
دکتر میرمهدی چینی فروش اصل

دکتر میرمهدی چینی فروش اصل متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در اردبیل
40
دکتر شراره شیدایی

دکتر شراره شیدایی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در اردبیل
38
دکتر حبیب توسلی

دکتر حبیب توسلی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در اردبیل
35
بدون تصویر

دکتر میترا فتحی قنبلانی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در اردبیل
36
دکتر علیرضا خلیلی

دکتر علیرضا خلیلی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در اردبیل
33
دکتر داود میکائیلی خیاوی

دکتر داود میکائیلی خیاوی دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی در اردبیل
38
بدون تصویر

دکتر پدرام صدر دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی در اردبیل
27
بدون تصویر

دکتر محمود شکرآبادی دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی در اردبیل
32
دکتر بهزاد جعفرزاده برنجی

دکتر بهزاد جعفرزاده برنجی دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی در اردبیل
32
لیست پزشکان اردبیل بر حسب تخصص
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی) بر حسب شهر