دکتر آسیب شناسی (پاتولوژی) در اردبیل

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
پزشک ویژه شوید

دکتر علیرضا خلیلی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در اردبیل
13

دکتر میترا فتحی قنبلانی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در اردبیل
11

دکتر میرمهدی چینی فروش اصل متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در اردبیل
9

دکتر رضا دیده ور متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در اردبیل
10

دکتر حبیب توسلی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در اردبیل
11

دکتر شراره شیدایی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در اردبیل
8

دکتر محمدرضا وهاب زاده منشی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در اردبیل
7
لیست پزشکان اردبیل بر حسب تخصص
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی) بر حسب شهر