لیست آزمایشگاههای اردبیل

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان اردبیل
اردبیل
دکتر محمدرضا وهاب زاده منشی آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر محمدرضا وهاب زاده منشی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
130
اردبیل
:(

دکتر رضا دیده ور متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
93
اردبیل
دکتر میرمهدی چینی فروش اصل آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر میرمهدی چینی فروش اصل متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
86
اردبیل
دکتر شراره شیدایی آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر شراره شیدایی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
81
اردبیل
دکتر حبیب توسلی آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر حبیب توسلی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
69
اردبیل
:(

دکتر میترا فتحی قنبلانی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
68
اردبیل
:(

دکتر محمود شکرآبادی دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
71
اردبیل
دکتر علیرضا خلیلی آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر علیرضا خلیلی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
64
اردبیل
دکتر بهزاد جعفرزاده برنجی علوم آزمایشگاهی

دکتر بهزاد جعفرزاده برنجی دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
62
اردبیل
:(

دکتر پدرام صدر دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
56
اردبیل
دکتر داود میکائیلی خیاوی علوم آزمایشگاهی

دکتر داود میکائیلی خیاوی دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
56
لیست پزشکان اردبیل بر حسب تخصص
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی) بر حسب شهر