لیست پزشکان متخصص اطفال و کودکان اردبیل

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان اردبیل
اردبیل
دکتر جعفر خلفی اطفال و کودکان

دکتر جعفر خلفی متخصص اطفال و کودکان
424
اردبیل
:(

دکتر فرهاد صالح زاده متخصص اطفال و کودکان
216
اردبیل
دکتر بهرام بشر دوست اطفال و کودکان

دکتر بهرام بشر دوست متخصص اطفال و کودکان
175
اردبیل
:(

دکتر منوچهر براک متخصص اطفال و کودکان
115
اردبیل
دکتر علیرضا پوستی اطفال و کودکان

دکتر علیرضا پوستی متخصص اطفال و کودکان
109
اردبیل
دکتر فریده لطفی آذر اطفال و کودکان

دکتر فریده لطفی آذر متخصص اطفال و کودکان
109
اردبیل
دکتر سعید باقر زاده خیاوی اطفال و کودکان

دکتر سعید باقر زاده خیاوی متخصص اطفال و کودکان
100
اردبیل
دکتر حمیدرضا روغنی اطفال و کودکان

دکتر حمیدرضا روغنی متخصص اطفال و کودکان
97
اردبیل
دکتر علی مناف زاده اطفال و کودکان

دکتر علی مناف زاده متخصص اطفال و کودکان
78
اردبیل
دکتر جعفر جبرائیلی پور اطفال و کودکان

دکتر جعفر جبرائیلی پور متخصص اطفال و کودکان
72
اردبیل
:(

دکتر آرزو نیک نژاد متخصص اطفال و کودکان
70
اردبیل
دکتر آیدین غمام نو اطفال و کودکان

دکتر آیدین غمام نو متخصص اطفال و کودکان
56
لیست پزشکان اردبیل بر حسب تخصص
لیست پزشکان اطفال و کودکان بر حسب شهر